WYSTĘ­PU­JĄC PUBLICZ­NIE

 • Poznaj temat
 • Poznaj swo­ich słu­cha­czy
 • Ustal cel pre­zen­ta­cji
 • Przy­go­tuj treść wystą­pie­nia
 • Przy­go­tuj struk­turę wystą­pie­nia
 • Zrób próbę
 • Sto­suj struk­turę klu­czo­wych ele­men­tów
 • Uży­waj cyta­tów
 • W wypo­wiedź wkła­daj mocne fakty i sta­ty­styki
 • Buduj porów­na­nia, sto­suj kon­trast i meta­fory
 • Opo­wia­daj histo­rie
 • Wyko­rzy­staj pierw­sze minuty
 • Począ­tek znaj pra­wie na pamięć
 • Zadbaj o logiczną spój­ność wypo­wie­dzi
 • Zbu­duj wia­ry­god­ność
 • Pil­nuj, by słu­cha­cze nie zasnęli
 • Gesty­ku­luj, trzy­ma­jąc się pro­stych zasad
 • Wyeli­mi­nuj „yyy…”, „eee…”
 • Graj ciszą
 • Uży­waj boga­tego słow­nic­twa
 • Mów popraw­nie i po pol­sku
 • Mów gło­śno i wyraź­nie
 • Róż­ni­cuj tempo wypo­wie­dzi
 • Nie zni­żaj głosu koń­cząc każde zda­nie.
 • Nie odbie­gaj od prze­sła­nia, które masz prze­ka­zać
 • Buduj wia­ry­god­ność gło­sem
 • Uni­kaj spo­sobu mówie­nia, który podważa Twoją wia­ry­god­ność
 • Wzmac­niaj efekt przez kon­takt wzro­kowy
 • Nie sprze­czaj się
 • Uży­waj zro­zu­mia­łego języka
 • Nie prze­pra­szaj słu­cha­czy za brak doświad­cze­nia czy błędy
 • Nie jąkaj się i nie wahaj.
 • Zgu­biw­szy wątek, zacho­waj spo­kój
 • Ubierz się odpo­wied­nio
 • Uży­waj bez­piecz­nego humoru
 • Na pyta­nia odpo­wia­daj wszyst­kim uczest­ni­kom wystą­pie­nia
 • Dawaj krót­kie odpo­wie­dzi
 • Panuj nad cia­łem, słu­cha­jąc pytań
 • Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia, uni­kaj błę­dów
 • Sto­suj prze­rwy w wypo­wie­dziach
 • Uwa­żaj na swoje nega­tywne nasta­wie­nie