Doświadczenie Fundacji Mikroakademia uzyskane podczas realizacji w 2016 roku projektu „Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” pokazuje potrzebę rozwoju i popularyzowania wśród młodzieży jednej z form dyskusji, jaką jest debata oksfordzka. Realizacja projektu pokazała duże zróżnicowanie odnośnie znajomości i doświadczenia w zakresie debatowania zaczynając od szkół, które nigdy nie brały udziału w turnieju i niewiele wiedziały o tej formie dyskursu, po licea, które uczestniczyły już w ogólnopolskim turnieju. Jednakże początkowy brak doświadczenia odnośnie techniki debatowania nie przeszkodził uczniom w zgłębieniu tematów związanych z edukacją obywatelską m.in. problematyką migracji, aktywnego udziału w różnych formach demokracji, problemów energetycznych, różnych wzorców moralnych, które przewijały się w tezach debat zaproponowanych przez poszczególne szkoły uczestniczące w projekcie. Sposób debaty nad różnymi tematami i umiejętność wsłuchania się w argumenty strony przeciwnej budziła szacunek i uznanie sędziów Turnieju pośród których znalazł się m.in. patron honorowy przedsięwzięcia Senator RP Antoni Szymański oraz prof. Witold Toczyski.

Organizacja turnieju dla szkół średnich umożliwia promocję idei debat oksfordzkich wśród jak najszerszej rzeszy uczniów, aby mogli oni zmierzyć się ze sobą w otwartym turnieju bez konieczności wyjazdu do Poznania, czy Krakowa. Udział w projekcie (warsztaty, superwizje, turniej) umożliwia również podniesienie kompetencji młodych ludzi odnośnie komunikacji, autoprezentacji, współpracy w grupie i technik debatowania.

Duże znaczenie ma także regionalny aspekt turnieju. W 2016 roku w turnieju pomorskim w pierwszym dniu uczestniczyły 154 osoby, a w drugim 120. Debaty pokazowe w szkołach województwa pomorskiego zgromadziły 611 osób wśród publiczności i debatantów, w gronie których byli nie tylko uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy, ale również doradcy zawodowi, zaproszeni uczniowie szkół gimnazjalnych, starostowie powiatów, dyrektorzy Urzędów Pracy, GOPSu oraz inne miejskie bądź powiatowe instytucje. Pokazuje to niezwykłe znaczenie tego rodzaju edukacji obywatelskiej dla regionu, głównie małych powiatów, i możliwość włączania w edukację obywatelską każdego szczebla. Wszyscy uczestnicy podkreślali olbrzymią wagę i znaczenie regionalnego projektu i możliwość spotkania się młodzieży z wielu różnych szkół (licea, technika) z różnych miejscowości naszego województwa (dużych – Słupsk i Trójmiasto i małych np. 9-o tysięczne Somonino oraz Sztum, 15 tys. Kartuzy czy Człuchów).