Debata oksfordzka jest socjologicznym odbiciem konkretnej grupy społecznej, jej gustów, sposobu myślenia, zainteresowań. Sprawia, że w niewymuszony, naturalny sposób młodzi ludzie kształcą wiele różnych umiejętności. Uczą się formułować swoje myśli, poglądy, prezentować je na forum publicznym i brać za nie odpowiedzialność. Uczą się rozmawiać ze sobą i z różnymi osobami. Czują moc słowa, mają świadomość tego, że można nim kogoś zranić, a nawet zniszczyć. Odczuwają potrzebę samodoskonalenia się. Debata wyzwala w nich pomysłowość, inwencję twórczą, daje szansę na prezentowanie swoich poglądów w poszanowaniu opinii innych rozmówców, odkrywa talenty. Dzięki udziałowi w debacie młody człowiek staje się świadomym i odpowiedzialnym użytkownikiem języka pisanego i musi go odpowiednio kształtować, zgodnie z celem, który pragnie osiągnąć, oraz ze względu na adresata. Uczniowskie wypowiedzi kierowane są do realnego, konkretnego odbiorcy. Język ucznia zostaje więc poddany kontroli społecznej tego kręgu, z którymi najbardziej się liczy, tzn. swoich rówieśników. Staje się również sposobem na kreowanie pozycji ucznia w grupie, co jest szczególnie atrakcyjne dla ludzi młodych.

W ramach bieżącego funkcjonowania Fundacji Mikroakademia zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Organizujemy warsztaty dla dziesięcioosobowych szkolnych zespołów – przygotowujące do udziału w turnieju debat, organizujemy również superwizje szkolnych debaty pokazowych dla lokalnych społeczności. Mamy nadziej że takie praktyki spopularyzują tą formę dyskusji oraz dadzą możliwość wypowiedzenia się uczniom na tematy ważne dla rozwoju dialogu obywatelskiego. Uczniowie szkół będą mogli wziąć również udział w konkursie na prezentację tematów debat zdefiniowanych przez poszczególne zespoły projektowe. Ukoronowaniem naszych działań jest organizowany obecnie rokrocznie Turniej debat oksfordzkich na Pomorzu w Europejskim Centrum Solidarności, który utrwali wartości obywatelskie w dyskursie publicznym.