STATUT FUNDACJI MIKROAKADEMIA
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§ 1.

  1. Fundacja MIKROAKADEMIA zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu
  2. Fundacja została utworzona przez Mariusza Kowalika i Włodzimierza Gazińskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Adama Wasaka w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 18/1 w dniu 2014-01-08

§ 2.

  1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Nowy Barkoczyn.
  2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
  3. Fundacja działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Fundacja może używać nazwy skróconej MIKROAKADEMIA, a na potrzeby działań poza granicami jej nazwa może być tłumaczona na inne języki obce.

§ 3.

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Oświaty i Wychowania

§ 4.

  1. Fundacja może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
  2. Fundacja może być członkiem innych organizacji.

§ 5.

  1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
  2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki oraz medale honorowe i pieczęcie okolicznościowe, których wzór ustala Zarząd Fundacji.

Rozdział II -Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

  1. Celem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja obywatelska o w zakresie:
  1. szerzenia wartości i wzorców humanistycznych, w oparciu o podstawy wypracowane w cywilizacji łacińskiej;
  2. integracji i zbliżenia kulturowego Polski z innymi krajami, w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
  3. podtrzymywania tradycji narodowej oraz pielęgnowania patriotyzmu polskiego;
  4. rozwoju kultury i poszanowania dla demokracji oraz swobód obywatelskich;
  5. promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  6. racjonalnej ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego oraz zachowania zasobów naturalnych;
  7. rozwój przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych obywateli przez całe życie;
  8. promowania i rozwoju regionów, w szczególności obszarów wiejskich i zmarginalizowanych;
  9. upowszechniania i ochrony praw człowieka, w szczególności dzieci i młodzieży;
  10. przeciwdziałania nietolerancji wobec osób w gorszym położeniu życiowym np. niepełnosprawnych;
  11. zapobiegania i pomocy w zwalczaniu patologii społecznych, szczególnie powiązanych z problemami osób dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami.
  12. Działania na rzecz seniorów
  13. Prowadzenie działalności charytatywnej
  14. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32. Art. 4 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie
  15. Działania na rzecz promocji zatrudnienia poprzez:
   – organizowania szkoleń w celu rozwoju zasobów ludzkich,
   – wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej,
   – zwiększania mobilności na rynku pracy,
   – organizacji staży dla osób nieaktywnych zawodowo.

§ 7.

  1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację:
   • festynów, pikników oraz wystaw, targów i konkursów edukacyjnych;
   • seminariów, sympozjów, konferencji
   • szkoleń, kursów i warsztatów;
   • wizyt i wymian studyjnych, staży i praktyk;
   • badań, analiz oraz monitoringu i ewaluacji działań społecznych;
  2. Fundacja może realizować swoje cele również poprzez:
   • przygotowanie i wdrożenie autorskich programów profilaktycznych
   • przygotowanie i prowadzenie kampanii społecznych;
   • upowszechnianie i zawieranie partnerstw;
   • promocję i organizację wolontariatu;
   • organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży
   • działalność edytorską i wydawniczą
   • tworzenie stron internetowych, w szczególności w technologii WEB2.0 (społecznościowej)
   • inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim innym przedsięwzięciom zbieżnym z celami Fundacja
  3. Fundacja realizuje swoje cele, jako działalność statutową: nieodpłatną i odpłatną.

Rozdział III – Majątek i fundusze Fundacji

§ 8.

                 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

  1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
   1. darowizn rzeczowych i finansowych, zapisów, spadków;
   2. dotacji i subwencji,
   3. zbiórek publicznych;
   4. dochodów z majątku Fundacji
   5. nawiązek i innych wpłat sądowych;
   6. innych wpływów np. z odsetek bankowych, akcji lub obligacji;
  2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
  3. Zabronione jest:
   1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
   2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
   3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
   4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  4. Przychody Fundacji z darowizn rzeczowych i finansowych, zapisów, spadków oraz dotacji i subwencji mogą być używane do realizacji wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV – Organy Fundacji

§ 10.

                Władzami Fundacji są:

   1. Rada Fundatorów, zwana dalej Radą
   2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundatorów

§ 11.

  1. Radę Fundatorów stanowią Fundatorzy oraz ewentualnie osoby zaproszone przez nich do współpracy.
  2. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci.

§ 12.

               Rada Fundatorów w drodze uchwał:

  1. określa kierunki i plany rozwoju działalności statutowej Fundacji,
  2. powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji,
  3. podejmuje decyzję o zmianie statutu Fundacji,
  4. podejmuje decyzję o wstąpieniu w poczet członków w innych organizacjach,
  5. podejmuje decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  6. nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium

 Zarząd

§ 13.

  1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób.
  2. Rada Fundatorów w drodze uchwały powołuje Zarząd w osobach, co najmniej Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Możliwe jest powołanie także w tym samym trybie członka Zarządu Fundacji.
  3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
  4. Po upływie kadencji Zarządu Rada Fundatorów wybiera jednomyślnie nowy skład zarządu.
  5. Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
  6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
   1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundatorów,
   2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
   3. śmierci członka Zarządu.
  7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
  8. W chwili odwołania członka Zarządu Rada powołuje niezwłocznie na jego miejsce inną osobę. Po uzupełnieniu składu Zarządu pełni ona zwolnioną w Zarządzie funkcję do końca kadencji całego Zarządu. W przypadku odwołania całego składu Zarządu nowo powołany rozpoczyna funkcjonowanie na pełną pięcioletnią kadencję.

§ 14.

             Do kompetencji Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji przy realizacji celów statutowych,
  2. tworzenie funduszy i majątku Fundacji oraz określanie zasad zarządzania nimi;
  3. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;
  4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonywania takich czynności;
  5. przygotowanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji na potrzeby określonych przedsięwzięć,
  8. nadawanie w drodze uchwały wyróżnień oraz innych nagród na rzecz osób fizycznych lub prawnych zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.
  9. składanie wniosku do Rady Fundatorów o zmianę zapisów statutu,
  10. zgłaszanie wniosków do Rady Fundatorów o przyjęcie w poczet członków w innych organizacjach
  11. wnioskowanie do Rady Fundatorów o połączenie z inną Fundacją lub o likwidację Fundacji.

§ 15.

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniach Zarządu z podaniem porządku dziennego przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
  3. O zwołanie posiedzenia Zarządu w szczególnych przypadkach mogą wnioskować pisemnie również członkowie Zarządu Fundacji.
  4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz Rada Fundatorów.
  5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
  6. Członkowie Rady Fundatorów mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16.

  1. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo każdy Członek Zarządu lub pełnomocnik działający na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
  2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Zarządu składa każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 17.

               Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów w drodze pisemnej uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18.

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
  2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundatorów.

§ 19.

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
  2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania.
  3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów pisemną uchwałą z określeniem przeznaczenia majątku Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.
  4. Rolę likwidatora Fundacji pełnią członkowie Zarządu upełnomocnieni ww. uchwałą do tego celu przez Radę Fundatorów.