Regu­la­min Tur­nieju Debat Oks­fordz­kich reali­zo­wa­nego w ramach pro­jektu

„Turniej debat oks­fordz­kich szkołą kul­tury dia­logu oby­wa­tel­skiego na Pomo­rzu”

Celem tur­nieju jest popu­la­ry­zo­wa­nie atrak­cyj­nych dla mło­dzieży wzor­ców komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej w for­mie debaty oks­fordz­kiej oraz upo­wszech­nie­nie kul­tury dia­logu publicz­nego bez agre­sji, z sza­cun­kiem dla odmien­nych poglą­dów i postaw spo­łecz­nych.

I. Uczest­nicy Debaty

1. W deba­cie biorą udział:

a) Mar­sza­łek – pro­wa­dzi całą debatę, decy­duje która osoba ma prawo mówić, może prze­rwać prze­mowę, dba o kul­turę słowa, poziom debaty, infor­muje wszyst­kich uczest­ni­ków o jej wyniku i krótko ją pod­su­mo­wuje,

b) Sekre­tarz – infor­muje przez okre­ślony znak, o:

-zbli­ża­ją­cym się końcu prze­mowy (60 sekund przed koń­cem),

-zakoń­cze­niu prze­mowy

c) Eks­pert – oce­nia aspekty tech­niczne prze­pro­wa­dza­nej debaty, przy­znając punkty ujemne za ewen­tu­alne uchy­bie­nia,

d) Jury – przy­znając punkty współdecy­duje, wraz z Eks­per­tem, która szkoła przepro­wa­dziła debatę naj­le­piej, czyli która strona debaty była lep­sza.

e) Mówcy – 4 Mów­ców po stro­nie Pro­po­zy­cji, 4 Mów­ców po stro­nie Opo­zy­cji:

– pierwsi Mówcy mają za zada­nie zde­fi­nio­wać tezę debaty oraz podać kilka naj­waż­niej­szych argu­men­tów,

– dru­dzy Mówcy mają za zada­nie podać nowe argu­menty roz­sze­rza­jąc sta­no­wi­sko strony + mogą odnieść się do wypo­wie­dzi opo­nen­tów,

– trzeci Mówcy mają za zada­nie przede wszyst­kim podwa­żać argu­men­ta­cję strony prze­ciw­nej,

– czwarci Mówcy mają za zada­nie przede wszyst­kim pod­su­mo­wać całą argu­men­ta­cję swo­jej strony, mogą ewen­tu­al­nie podać dodat­kowe argu­menty,

II. Prze­bieg Debaty

1. Debata toczy się wokół okre­ślo­nej tezy, któ­rej broni strona Pro­po­zy­cji, a którą pró­buje oba­lić strona Opo­zy­cji. Teza powinna być jasno i jed­no­znacz­nie spre­cy­zo­wana. Teza nie może przy­jąć formy pyta­nia (np. Czy stu­dia są potrzebne?) czy być formą wyboru (np. Studia czy praca). Teza musi opo­wia­dać się za kon­kretną postawą (np. Stu­dia są naj­lep­szą drogą roz­woju oso­bi­stego).

2. Struk­tura debaty:

 1. Debatę zawsze roz­po­czyna 1 Mówca strony Pro­po­zy­cji. Następ­nie, naprze­mien­nie wypo­wia­dają się Mówcy poszcze­gól­nych stron (1 Mówca P-1 Mówca O – 1 Mówca P- 2 Mówca O etc.) Debatę zawsze koń­czy 4 Mówca strony Opo­zy­cji.
 2. Każdy z Mów­ców ma 4 minuty na swoje wystą­pie­nie. W tym cza­sie musi wygło­sić swoją prze­mowę oraz przy­jąć odpo­wied­nią liczbę pytań/infor­ma­cji. Czas nie jest zatrzy­my­wany.
 3. Osta­nie 30 sekund każ­dego z wystą­pień jest tak zwa­nym „cza­sem chro­nio­nym”. Ozna­cza to, że w pozostałym czasie wystą­pie­nia dopusz­czalne jest kie­ro­wa­nie zapy­tań do Mówcy. Sekre­tarz sygna­li­zuje pozo­sta­łym uczest­ni­kom debaty oraz publicz­no­ści rozpoczęcie czasu chronionego.. Jeśli chęć wpro­wa­dze­nia pyta­nia­/in­for­ma­cji zosta­nie zasy­gna­li­zo­wana wcze­śniej, Mówca ma obo­wią­zek udzie­la­nia głosu opo­nen­towi (jeśli nie uczy­nił tego wcze­śniej dwu­krot­nie). W sytu­acji, w któ­rej sygna­li­za­cja zosta­nie poczy­niona wcze­śniej, a Mówca prze­czeka do czasu chro­nio­nego i nie przyj­mie pyta­nia, zosta­nie uka­rany punk­tami ujem­nymi.
 4. Każda prze­mowa musi roz­po­cząć się krótką inwo­ka­cją skie­ro­waną do Mar­szałka, strony prze­ciw­nej i publicz­no­ści (wszyst­kie trzy podmioty powinny zostać powi­tane. Roz­po­czynając od Mar­szałka, a następ­nie w dowol­nej kolej­no­ści) np.: „Panie Mar­szałku, Sza­nowni Opo­nenci, wspa­niała publicz­no­ści” lub „Panie Mar­szałku, droga Publicz­no­ści, sza­nowni Opo­nenci”.
 5. Każdy Mówca pod­czas swo­jej wypo­wie­dzi musi przy­jąć co naj­mniej 2 pyta­nia/informacje od strony prze­ciw­nej (jeżeli takowe padną). Ora­tor komu­ni­kuje chęć zada­nia pyta­nia­/in­for­ma­cji poprzez podnie­sie­nie ręki. Pod­czas swo­jej prze­mowy, to Mówca decy­duje od kogo chce przy­jąć pyta­nie/infor­ma­cję poprzez wska­za­nie ręką odpo­wiedniej osoby. Wyzna­czona osoba wstaje i roz­po­czyna krótką inwo­ka­cją: „Panie Mar­szałku pyta­nie/informacja”. Następ­nie zadaje pyta­nie lub podaje infor­ma­cję (krótko – mak­sy­mal­nie 10 sekund). W przy­padku zbyt dłu­giego pyta­nia­/in­for­ma­cji Mar­sza­łek może prze­rwać wypo­wiedź (W sytu­acji, w któ­rej wygła­szana jest informacja/pyta­nie i jest ono w odczu­ciu Mar­szałka dłuż­sze niż 10 sekund Mar­sza­łek wygła­sza for­mułę „dzię­kuję Panu­/Pani” (lub inną, sygna­li­zu­jącą ode­bra­nie głosu), co ozna­cza dla eks­perta sygnał do obli­ga­to­ryj­nego odję­cia punk­tów za nie­wła­ściwe sfor­mu­ło­wa­nie pyta­nia­/in­for­ma­cji. Jeżeli Mówca, który zadał pyta­nie, chce odnieść się do wypo­wie­dzi osoby spy­ta­nej musi ponow­nie podnieść rękę. Nie może samo­wol­nie wypo­wie­dzieć się pod­czas prze­mowy prze­ciw­nika (pole­mika spo­wo­duje przy­zna­nie punk­tów ujem­nych).
 6. Na Mówcy spo­czywa obo­wią­zek śle­dze­nia chęci zada­nia pyta­nia­/in­for­ma­cji przez stronę prze­ciwną. Ozna­cza to, że w sytu­acji, w któ­rej Mówca dostrzega, że opo­nent waha się, czy wpro­wa­dzić pyta­nie/infor­ma­cję bez­piecz­niej jest udzie­lić głosu stro­nie prze­ciw­nej. Nie­kiedy opo­nenci nie są wytrwali w utrzy­my­wa­niu rąk w górze, robiąc to zbyt krótko, by prze­ma­wia­jący mógł zareagować/dokoń­czyć roz­po­częte zda­nie. W takich sytu­acjach Mówca powi­nien zacho­wać czuj­ność, zapa­mię­tu­jąc nawet krótko sygna­li­zo­waną chęć zada­nia mu pyta­nia­/in­for­ma­cji przez prze­ciw­ni­ków. Reak­cja nie musi być natych­mia­stowa – Mówca może po zakoń­cze­niu danej czę­ści swo­jej prze­mowy zapy­tać opo­nen­tów, np. „miał Pan do mnie jakieś pyta­nie?” Pyta­nie zostaje uznane za przy­jęte, gdy Mówca poin­for­muje, że odpo­wie na nie póź­niej inny wska­zany Mówca (ma odpo­wiedź w swo­ich argu­men­tach). Jeśli to nie nastąpi pyta­nie będzie uznane za odrzu­cone.
 7. Mówca udziela głosu tylko stro­nie prze­ciw­nej (tym samym nie jest moż­liwe zgła­sza­nie pytań i infor­ma­cji oraz udzie­la­nie głosu zawod­ni­kom swo­jej dru­żyny).
 8. Uczest­nicy debaty muszą zwra­cać się do sie­bie uży­wa­jąc formy „Pan/Pani”.
 9. Po prze­mó­wie­niach wszyst­kich Mów­ców (po obu stro­nach) Mar­sza­łek zarzą­dza debatę „z sali”, w któ­rej głos zabiera publicz­ność (max. 10 minut). Mówcy repre­zen­tują na prze­mian strony Pro­po­zy­cji i Opo­zy­cji. Roz­po­czyna Mówca wystę­pu­jący po stro­nie Pro­po­zy­cji. Debata z sali trwa do wyczer­pa­nia się chęt­nych Mów­ców po danej stro­nie, jed­nakże Mar­sza­łek może ogra­ni­czyć ilość Mów­ców „z sali”. Mówcy „z sali” mają nie wię­cej niż 30 sekund na swoje wystą­pie­nia.

3. Mar­sza­łek koń­czy i ogła­sza gło­so­wa­nie wśród publicz­no­ści,

4. W gło­so­wa­niu bie­rze udział cała publicz­ność-sędzio­wie, opo­wia­da­jąc się za stroną Pro­po­zy­cji bądź Opo­zy­cji. Sekre­tarz pod­li­cza głosy, a Mar­sza­łek ogła­sza zwy­cięzcę debaty

5. Po zakoń­czo­nej deba­cie nastę­puje prze­rwa, pod­czas któ­rej poszcze­gólni juro­rzy przy­znają punkty, które sumuje póź­niej eks­pert przy uwzględ­nie­niu przy­zna­nych przez sie­bie punk­tów ujem­nych.

III. Wynik i punk­ta­cja

 1. Decy­zja o wyniku debaty podej­mo­wana jest przez jury oraz eks­perta.
 2. W skład jury wcho­dzą min. 3 osoby. Każdy z juro­rów ma do dys­po­zy­cji mak­sy­mal­nie 10 pkt, które roz­dziela pomię­dzy dwie strony (w ramach przy­zna­wa­nych punk­tów nie można wska­zać remisu). Sędzio­wie posił­kują się w for­mu­ło­wa­niu oceny wysta­wia­niem tzw. „małych punk­tów”. Juror oce­nia całą debatę tylko i wyłącz­nie przez pry­zmat wła­snych, subiek­tyw­nych odczuć, które nie muszą być oparte o spe­cja­li­styczną wie­dzę.
 3. Aspekty tech­niczne doty­czące debaty oce­nia eks­pert, przy­znając punkty ujemne za nie­do­sto­so­wa­nie się do zawar­tych reguł.
 4. Wynik debaty jest sumą punk­tów juro­rów oraz eks­perta.
 5. Ocena juro­rów nie pod­lega dys­ku­sji. Juror nie musi poda­wać przy­czyn swo­jej decy­zji.
 6. Ocena eks­perta nie pod­lega dys­ku­sji. Eks­pert musi wyja­śnić powody przy­zna­nia ujem­nych punk­tów.

IV. Prze­bieg tur­nieju

 1. Tur­niej zor­ga­ni­zo­wany zostaje metodą pucha­rową. Dru­żyny do poszcze­gól­nych roz­gry­wek dobie­rane będą poprzez loso­wa­nie.
 2. W pierw­szym dniu odbę­dzie się 5 roz­gry­wek – debat, w któ­rych udział weź­mie 10 dru­żyn. Dru­żyna wygry­wa­jąca roz­grywkę prze­cho­dzi do dal­szego etapu tur­nieju
 3. W dru­gim dniu tur­nieju odbędą się roz­grywki pół­fi­na­łowe oraz finał.
 4. Pary szkół oraz tezy poszcze­gól­nych roz­gry­wek zostaną przed­sta­wione uczest­ni­kom przed tur­niejem.
 5. O wystą­pie­niu dru­żyny „za” lub „prze­ciw” tezie decy­duje loso­wa­nie prze­pro­wa­dzone przez Orga­ni­za­to­rów 15 minut przed debatą.
 6. Dru­żyna z składa się z 10 osób, w tym 6 zawod­ni­ków rezer­wo­wych.
 7. Dru­żyna przy­stę­puje do poje­dynku w skła­dzie 4 osób.

V. Posta­no­wie­nia koń­cowe

 1. Kwe­stie nie­ujęte w regu­la­mi­nie roz­strzy­gają Orga­ni­za­to­rzy.
 2. Orga­ni­za­to­rzy zastrze­gają sobie prawo do zmiany regu­la­minu w przy­padku wystą­pie­nia zda­rzeń nie­prze­wi­dzia­nych.
 3. Wszel­kie wąt­pli­wo­ści doty­czące prze­biegu reguł debaty oraz sys­temu roz­gry­wek roz­strzy­gają orga­ni­za­to­rzy.

 

VI. Punkty ujemne przyznawane przez eksperta

ASPEKT TECHNICZNY PUNKTY
Nie przestrzeganie ról przypisanych poszczególnym Mówcom
Mówcy powinni ściśle przestrzegać przypisanych im ról. I tak: 1 rozpoczyna definiując tezę swojej strony i przedstawia argumenty, 2 rozwija argumentację poprzednika odnosząc się również do stanowiska oponentów, 3 przede wszystkim podważa argumentację strony przeciwnej, 4 musi podsumować całą debatę. Każdy Mówca, który nie wypełni swojej roli, uzyska punkty ujemne na poczet całej drużyny.
-3
Przekroczenie dopuszczalnego czasu mowy
Każdy z Mówców ma określony czas na swoją wypowiedź. W sytuacji, w której czas Mówcy się skończył (oznajmiony sygnałem dźwiękowym), Mówca upoważniony jest tylko i wyłącznie do podziękowania za debatę. Każda inna wypowiedź nie mająca charakteru podziękowań zostanie potraktowana jako złamanie regulaminu i karana punktami ujemnymi.
-2
Nie przyjęcie odpowiedniej liczby pytań
Każdy z Mówców podczas swojej wypowiedzi musi przyjąć co najmniej 2 pytania/informacje.
-2
Brak odpowiedniej formuły grzecznościowej
Każdy z Mówców rozpoczynając swoją mowę musi wygłosić odpowiednią formułę grzecznościową, w ramach której zwróci się do Marszałka, drużyny przeciwnej oraz do publiczności (np. Szanowny Panie Marszałku, drodzy oponenci, wspaniała publiczności). Brak formuły lub pominięcie któregoś z podmiotów, skutkuje punktem ujemny. Przywitanie rozpocząć trzeba od Marszałka, natomiast kolejność powitania przeciwnika i publiczności leży w gestii Mówcy.
-1
Zabieranie głosu bez pozwolenia Marszałka
Bez pozwolenia/wskazania marszałka, żaden z Mówców nie może prowadzić dialogu, monologu, słownej sprzeczki ze stroną przeciwną. Jeżeli Mówca odezwie się mimo to – otrzyma punkty ujemne na poczet całej drużyny.
-2
Nieumiejętna wypowiedź w formie pytania/informacji
Każdy z Mówców podczas debaty ma prawo zgłaszać pytania/ informacje – sygnalizuje to podnosząc rękę. Muszą mieć one zwięzłą formę i być jak najbardziej konkretne (maksymalnie 10 sekund). Musi do tego uzyskać zgodę aktualnie przemawiającego Mówcy. W tym wypadku wstaje, zwraca się do Marszałka: Szanowny Marszałku, pytanie/informacja (w zależności od wybranej formy) i krótko mówi, następnie siada. Każda inna forma, oraz odebranie głosu przez Marszałka, oznacza przyznanie punktu ujemnego.
-1
Rozmowa podczas wypowiedzi strony przeciwnej
Podczas debaty głos ma zawsze 1 osoba. Członkowie jednej drużyny mogą między sobą wymieniać informacje jedynie w formie pisemnej.
-1
AD PERSONAM
Podczas debaty niedopuszczalne jest używanie argumentów ad personam. Bezpośredni atak personalny będzie skutkował punktami minusowymi na poczet całej drużyny.
– 5

 Źródło: Klub Debat Oksfordzkich UAM