KARTA OCENY

 

 

różnorodność argumentacji

 
argumentacja toczyła się wokół wielu istotnych zagadnień, spośród których wszystkie zostały dokładnie przeanalizowane 10
argumentacja toczyła się wokół wielu istotnych zagadnień, spośród których część została przeanalizowana, a część potraktowana w sposób powierzchowny 6
argumentacja toczyła się wokół jednego istotnego zagadnienia omówionego w sposób powierzchowny 4
argumentacja podejmowana była z jednej, nieistotnej dla tematu perspektywy 0

przygotowanie argumentacji

 
spójność  
argumentacja strony była spójna i logiczna 10
linia argumentacyjna była spójna i logiczna jako całość, ale zawierała luki 8
część linii argumentacyjnej była spójna 6
linia argumentacyjna strony nie była spójna/logiczna 4
strona nie przedstawiła linii swojej argumentacji 0
odwołania  
strona odwoływała się do min.3 odpowiednich źródeł/autorytetów/danych statystycznych 10
strona odwoływała się do 1-2 odpowiednich źródeł/autorytetów/danych statystycznych 6
strona nie odwoływała się do źródeł/autorytetów/danych statystycznych 0

poziom merytoryczny

 
argumentacja była jasna i logiczna tak na poziomie całego wywodu, jak i poszczególnych argumentów, oraz zachowywała związek z tematem debaty 10
w logice wywodu występowały braki na poziomie argumentów, pomiędzy poszczególnymi argumentami nie występowały żadne rozbieżności 8
w logice wywodu występowały rozbieżności pomiędzy poszczególnymi argumentami, argumentacja była jasna i logiczna na poziomie argumentów 6
w logice wywodu występowały braki na poziomie argumentów oraz rozbieżności pomiędzy poszczególnymi argumentami 4
argumentacja nie była jasna i logiczna, ale mówca wykazał jej luźny związek z tematem debaty 2
argumentacja była niejasna, nielogiczna i pozostawała bez dającego się uchwycić związku z tematem debaty 0

retoryka

 
mówca wyróżnia się zdolnościami retorycznymi

Uwaga: mówca, który odczytał swoją mowę z kartki: – 4 pkt

mówca, który przez większość mowy posiłkował się kartką może otrzymać: – 2 pkt

10
sposób mówienia podkreśla treści przekazywane przez mówcę oraz porządkuje tok jego wypowiedzi 8
wypowiedź zrozumiała i uporządkowana, ale monotonna 6
sposób w jaki wypowiada się mówca wyraźnie utrudnia zrozumienie treści wypowiedzi (mówca jąka się/zacina/przeskakuje z wątku do wątku) 4
wypowiedź niezrozumiała 0

wypełnienie roli

 
mówca w całości wypełnił swoją rolę 10
mówca wypełnił swoją rolę w sposób niewystarczający 8
mówca wypełnił część swojej roli 6
mówca wypełnił swoją rolę w znikomym stopniu 4
mówca nie wypełnił swojej roli 0
SUMA  
ŚREDNIA  

 

KARTA OCENY DEBATY FINAŁOWEJ

 

 

 
    PROPOZYCJA OPOZYCJA
różnorodność argumentacji      
przygotowanie argumentacji spójność    
odwołania    

 

 
    MÓWCA I MÓWCA II MÓWCA III MÓWCA IV SUMA
poziom merytoryczny propozycja          
opozycja          
retoryka propozycja          
opozycja          
wypełnienie roli propozycja          
opozycja          
Punkty karne propozycja   SUMA propozycja  
opozycja   opozycja  
PODZIAŁ PUNKTÓW propozycja opozycja