PROJEKT KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ? – POZNAJEMY PATRONÓW NASZYCH ULIC

Projekt realizowany był w 2016 roku przez uczniów Gimnazjum nr 25 w Gdańsku.

Realizując projekt chcieliśmy podnieść świadomość uczniów Gimnazjum 25 odnośnie patronów ulic, którzy przecież musieli coś w życiu osiągnąć żeby ich nazwisko pojawiło się na tabliczce by to upamiętnić. Dodatkowo był to ciekawy, innowacyjny sposób na poznanie historii i współczesnej dzielnicy. Nauka ta połączona z zabawą, kreatywnością oraz rywalizacją była łatwiej akceptowana przez uczniów niż siedzenie i słuchanie nauczyciela.

Dodatkowo projekt pobudził tzw. szkolnych „śpiochów”, gdyż angażował wszystkich uczniów oraz dał pole do popisu różnym umiejętnościom: plastycznym, fotograficznym, geograficznym, informatycznym, technicznym, historycznym. Projekt rozwijał również u uczestników umiejętności społeczne (współpraca w grupie, negocjacje, itp.) oraz inne np. fotograficzne, orientacja w terenie, plastyczne, graficzne, wyszukiwanie danych źródłowych.

 

Wystawa zdjęć promowała szkołę w środowisku lokalnym, a społeczności dała obraz współczesnej młodzieży angażującej się w środowisko lokalne i aktywnie uczące się historii.

W projekcie:

 1. Powstała strona internetowa
 2. Każda klasa otrzymała patrona konkretnej ulicy i przygotowała podstronę internetową na jego temat (zdjęcia, informacje, nagrane scenki z życia itp.)
 3. Klasa przygotowała też informacje o samej ulicy w ujęciu historycznym i współczesnym (budynki, ważne miejsca, parki i skwery czy pomniki, może wywiady z mieszkańcami, co się dzieje, miejskie legendy itp.).
 4. Odbyły się warsztaty fotograficzne oraz na temat poszukiwania materiałów źródłowych, żeby nie korzystać tylko z Internetu.
 5. Odbyły się spacery badawcze, czyli każda klasa ruszyła w teren, żeby dokładnie poznać ulicę.
 6. „Patron na drzwi” – każda klasa udekorowała drzwi do swojej klasy patronem ulicy
 7. Mapowanie- w finale utworzyliśmy wielką mapę dzielnicy, na której umieściliśmy zaprojektowane przez uczniów tabliczki z nawami ulic oraz zdjęcia
 8. Zorganizowaliśmy indywidualny konkurs fotograficzny
 9. Odbyła się wystawa zdjęć

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PROJEKTUKOPERNIK BYŁA KOBIETĄ? – POZNAJEMY PATRONÓW NASZYCH ULIC

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Fundacja Mikroakademia, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest stworzenie fotograficznego portretu dzielnicy Dolny Wrzeszcz.

 1. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do Uczniów Gimnazjum nr 25.

 1. Zgłaszanie prac
  1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu odbywa się poprzez przesłanie plików w formacie JPG na adres agnieszkakowalik@poczta.fm:
  2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac konkursowych.
  3. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 20 listopada 2016 r.
  4. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
  5. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
  6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
  7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
  8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
   Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji zgłoszonych, nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
  1. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu
 2. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
  1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
  2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
  3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 29, które zostaną zaprezentowane na wernisażu.
  4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
  5. O decyzji Jury wyróżnione osoby zostaną powiadomione na stronie internetowej projektu oraz stronie szkoły Gimnazjum 25.
  6. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Konkursu dostępny jest również na stronie internetowej ulicewrzeszcza.pl
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.