Projekt pod tytułem BAJKA EDUKACYJNA został zrealizowany w okresie od 1.03.2015 do 30.06.2015 w ramach wspierania realizacji zadań publicznych przez miasto Gdańsk w sferze edukacja, oświata i wychowanie.

Celem projektu było kształtowanie postaw obywatelskich: tolerancja, poszanowanie prawa, samorządność oraz ekologia wśród dzieci w wieku 7-10 lat ze Szkoły Podstawowej nr 80 w Gdańsku. Cel zrealizowany został poprzez aktywne uczestnictwo dzieci w tworzeniu książki w powyższym obszarze tematycznym oraz zaangażowanie nauczycieli. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci, w sposób przystępny i twórczy, zapoznały się z tematami tolerancji, poszanowania prawa, samorządności oraz ekologii. Podejmując aktywne działanie – wymyślenie i opracowanie bajek edukacyjnych oraz stworzenie ilustracji, dzieci same zdefiniowały wiele pojęć i wytłumaczyły je innym dzieciom ze swojej szkoły.Dzieci nabyły i rozwinęły umiejętności społeczne, twórcze postawy oraz aktywności własne, rozbudziły nowe zainteresowania. Poprzez wspólne zajęcia uczestnicy nabyli umiejętności współżycia w grupie i pozytywnych relacji z innymi.

W projekcie wzięło udział 40 uczniów. Powstało 18 bajek edukacyjnych stworzonych przez dzieci z klas I-IV. Wydrukowano 200 egzemplarzy książeczki „Edubajka”. Powstały 4 konspekty zajęć edukacyjnych dla dzieci. Przeprowadzono warsztaty dla dzieci pt. „Jak powstała Wasza książka”

Projekt adresowany był do dzieci szkoły podstawowej, a pośrednio do ich nauczycieli. Zakłada opracowanie i wdrożenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych kształtujących postawy obywatelskie wśród dzieci. W ramach projektu opracowane zostaną bajki edukacyjne, konspekty zajęć, które pomogą dzieciom zrozumieć trudne zagadnienia związane z postawami obywatelskimi w sferze integracji i niedyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-niepełnosprawnych, poszanowania dla prawa (m.in. o ruchu drogowym), ekologii oraz samorządności.

Poniżej link do publikacji jaką dzieci opracowały pod okiem swoich nauczycieli.

edubajka