„II Tur­niej debat oks­fordz­kich szkołą kul­tury dia­logu oby­wa­tel­skiego w Gdań­sku” jest pro­jek­tem finan­so­wa­nym w for­mie wspie­ra­nia reali­za­cji zada­nia publicz­nego przez Gminę Mia­sta Gdań­ska

Celem pro­jektu jest kształ­to­wa­nie postaw oby­wa­tel­skich oraz popu­la­ry­zo­wa­nie atrak­cyj­nych dla mło­dzieży wzor­ców komu­ni­ka­cji spo­łecz­nej w for­mie debaty oks­fordz­kiej. W 8 szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych Gdań­ska zamie­rzamy upo­wszech­niać kul­turę dia­logu publicz­nego bez agre­sji, z sza­cun­kiem dla odmien­nych poglą­dów i postaw spo­łecz­nych.

W projekcie odbyły się:

 1. Warsztaty doskonalenia dla panelistów i liderów, podczas których młodzież zapoznała się m.in. z technikami autoprezentacji, komunikacji, zasadami prowadzenia debat oksfordzkich; nauczyła się podawać informację zwrotną odnośnie występów swoich kolegów z grupy, dokonała analizy i oceny wystąpień debaty oksfordzkiej na podstawie materiału filmowego oraz wzięła udział w debacie ćwiczeniowej. Uczestnikami byli uczniowie gdańskich szkół ponadgimnazjalnych: V LO, IX LO, I LO, VII LO, IV LO, XX LO, XV LO,
 2. Debaty pokazowe – młodzież przygotowała debaty pokazowe na wybrane przez siebie tematy, które zaprezentowała w szkołach, aby przekazać ideę debaty oksfordzkiej jak najszerszej rzeszy koleżanek i kolegów oraz zapoznać ich z wybranym obszarem tematycznym, pobudzić ich do myślenia o poruszanym temacie (publiczność mogła w debacie zadawać stronom pytania, głosować za lub przeciw wysuwanym argumentom).

Debaty pokazowe w szkołach zgromadziły w sumie 270 osób.

 1. superwizja debat pokazowych – każda grupa otrzymała feed back na temat przeprowadzonej przez siebie debaty pokazowej. Każdy uczeń (mówcy, marszałkowie) biorący udział w debacie pokazowej otrzymał wskazówki co powinien poprawić, co wzmocnić, a co dodać. Informacja zwrotna była pomocna głównie podczas dalszych przygotowań do debat konkursowych. Debaty były nagrywane co umożliwiło drużynom późniejszą analizę swoich wystąpień.
 2. Uczestnicy wzięli udział w konkursie na esej definiujący tematy debat turniejowych.
 3. Zorganizowano turniej debat. – w dniu 28 listopada2016 r. odbył się w Europejskim Centrum Solidarności II Turniej debat oksfordzkich. Każda drużyna wystawiła drużyny, w skład których wchodzili marszałkowie, sekretarze oraz poszczególni mówcy. Udział wzięły: IX LO, I LO, VII LO, IV LO, XX LO, XV LO,

Tezy debat:

 1. Rozwój technologii informacyjnej ma destrukcyjny wpływ na ludzi
 2. Czyny pradziadków mają pozytywny wpływ na losy przyszłych pokoleń
 3. Stereotypy dotyczące dzielnic nie determinują przyszłości młodych ludzi w nich zamieszkujących
 4. Emotikony stanowią ograniczenie w wyrażaniu prawdziwych emocji
 5. ONR – organizacją nienawiści
 6. Język polityki powinien opierać się na prawdzie

Wygrała drużyna z XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, która tym samym awansowała do półfinału I turnieju debat oksfordzkich na Pomorzu.

Dzięki udziałowi w warsztatach 100% uczestników nabyło i rozwinęło umiejętności wystąpień publicznych. Realizacja projektu przyczyniła się do wyłonienia młodych przywódców zdolnych do zbudowania wzorca obywatelskiego, wypracowania standardów działania z poszanowaniem innych, z pozytywnymi ścieżkami działania na rzecz społeczności lokalnej, rozbudzenie wśród młodzieży nowych zainteresowań. Przygotowując się do turnieju debat uczestnicy rozwinęli swoje postawy twórcze oraz własną aktywność, nabyli umiejętności współżycia w grupie i budowania pozytywnych relacji z innymi,

Udział społeczności szkolnych w debatach pokazowych jako publiczności w czynny sposób pobudził ją do myślenia i analizy nad tematami poruszanymi w debatach (publiczność mogła zadawać pytania stronom debaty), dodatkowo skupił ich uwagę na argumentach strony propozycji i opozycji oraz skłonił do zajęcia stanowiska w poruszanej kwestii (na koniec publiczność głosowała za argumentami propozycji bądź opozycji)

Turniej debat, który miał miejsce w Europejskim Centrum Solidarności, przyczynił się do popularyzacji idei debat oksfordzkich w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej Gdańska, nauczycieli i dyrekcji oraz do uświadomienia i zwerbalizowania tego co ważne jest dla poczucia wspólnoty lokalnej

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

do-pobrania-logotyp-59764-www-gdansk-pl

Partnerem społecznym projektu jest:

logo_ecs