Zgodnie ze swoją misją i celami Fundacja Mikroakademia przygotowuje projekty związane z szeroko pojętą edukacją obywatelską w zakresie:
a. szerzenia wartości i wzorców humanistycznych, według filozofii judeochrześcijańskiej i w oparciu o podstawy wypracowane w cywilizacji łacińskiej;
b. integracji i zbliżenia kulturowego Polski z innymi krajami, w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
c. podtrzymywania tradycji narodowej oraz pielęgnowania patriotyzmu polskiego;
d. rozwoju kultury i poszanowania dla demokracji oraz swobód obywatelskich;
e. promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
f. racjonalnej ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego oraz zachowania zasobów naturalnych;
g. rozwój przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych obywateli przez całe życie;
h. promowania i rozwoju regionów, w szczególności obszarów wiejskich i zmarginalizowanych;
i. upowszechniania i ochrony praw człowieka, w szczególności dzieci i młodzieży;
j. przeciwdziałania nietolerancji wobec osób w gorszym położeniu życiowym np. niepełnosprawnych;
k. zapobiegania i pomocy w zwalczaniu patologii społecznych, szczególnie powiązanych z problemami osób dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami.

2015 r.
– Fundacja zrealizowała i rozliczyła dwa zadania publiczne współfinansowane przez miasto Gdańsk:

Podczas realizacji zadań Fundacja współpracowała z dyrekcją i nauczycielami SP 80, kadrą pedagogiczną III LO, V LO, IX LO, XX LO oraz Biblioteką Europejskiego Centrum kultury, gdzie odbył się turniej debat. Fundacja Mikroakademia była również w 2015 r. realizatorem inicjatywy lokalnej w Gimnazjum nr 25(obecnie X LO) w Gdańsku pt. „Kuźnia zdrowia” realizowanej w ramach programu FIO (inicjatywa społeczna w większym projekcie).

2016 r.
– Fundacja zrealizowała 3 projekty edukacyjne.

2017 r.
– Fundacja zrealizowała projekt „II Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym udział wzięło 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego, a debaty pokazowe zgromadziły blisko 1000 osób publiczności.

2018 r.
– Fundacja zrealizowała 3 projekty edukacyjne

  • Szkolny budżet partycypacyjny” we współpracy z Radą Szkoły X LO w Gdańsku – projekt z zakresu edukacji obywatelskiej, współfinansowany przez miasto Gdańsk, w którym uczniowie w procesie wyborów obywatelskich sami wybierali do realizacji szkolne projekty swoich kolegów.
  • Wiem, Umiem, Reaguję” – projekt, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczący przemocy rówieśniczej, w którym uczniowie 6 gdańskich szkół przygotowywali seminaria szkolne dla swoich kolegów i koleżanek wcielając się (po wcześniejszych warsztatach profilaktycznych, prawnych i animacyjnych) w rolę organizatorów, wykonawców i ekspertów. W każdej szkole stworzony został przez uczniowskie zespoły film profilaktyczny.
  • „III Turniej debat oksfordzkich szkołą kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu” współfinansowany przez Zarząd Województwa Pomorskiego, w którym udział wzięło 11 szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego