Celem projektu było popularyzowanie atrakcyjnych dla młodzieży wzorców partycypacji obywatelskiej, jako immanentnej części demokracji. W ramach projektu w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku udało się podnieść wiedzę na temat budżetu obywatelskiego i upowszechniać w praktyce proces podejmowania przez uczniów bezpośrednio decyzji odnośnie zagospodarowania części budżetu Rady Szkoły. Elementem projektu było uczenie się kultury dialogu publicznego bez agresji, z szacunkiem dla odmiennych poglądów i postaw społecznych. Zaplanowane działania dały uczniom możliwość wypowiedzenia się na tematy ważne dla funkcjonowania ich szkoły i przyczyniły się do rozwoju dialogu obywatelskiego. Poprzez wprowadzenie w proces wychowawczy i pedagogiczny szkoły modelu budżetu obywatelskiego młodzież mogła rozwinąć wiele kompetencji obywatelskich oraz wziąć udział w działaniach wspomagających rozwój demokracji.

 1. Rekrutacja uczestników

Uczestnicy projektu byli rekrutowani poprzez bezpośrednie przekazywanie informacji o przedsięwzięciu przez wychowawców klas. Ponadto na stronie internetowej Fundacji oraz X LO oraz FB XLO pojawiła się informacja o projekcie i planowanych działaniach oraz możliwości wzięcia udziału w warsztatach. Została uruchomiona dedykowana projektowi platforma FB „Celuj w 10, czyli Szkolny Budżet Obywatelski”. Na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty informujące o projekcie. Każdy uczeń miał równy dostęp do udziału w projekcie dodatkowo niezależnie od udziału w warsztatach mógł zgłosić swój projekt.

 1. Warsztaty metodyczne i praktyczne na temat metodologii projektowej oraz budżetu obywatelskiego

W terminie: 2018-03-31 – 2018-05-31 zrealizowano warsztaty na temat metodologii projektowej (12 godzin) oraz budżetu obywatelskiego (5 godzin). Zajęcia przybliżyły młodzieży tematykę partycypacji oraz ułatwiły wypełnienie formularza projektowego. Poprzez udział w szkoleniu uczniowie zapoznali się z logika projektową, planowaniem budżetu, określaniem problemu oraz celu projektu. Dowiedzieli się również jak wypełnić formalnie formularz projektowy. Ze względów organizacyjnych szkoły (m.in. egzaminy gimnazjalne) warsztaty odbyły się w maju.

 1. utworzenie regulaminu oraz formularza projektowego

W terminie: 2018-03-20 – 2018-03-28 utworzony został regulamin oraz formularz, służący złożeniu oferty, która była oceniana formalnie i merytorycznie. Regulamin stworzyli przedstawiciele Rady Szkoły, z której budżetu utworzony zostanie szkolny budżet partycypacyjny – 1 przedstawiciel rodziców, 1 uczniów i 1 nauczycieli.

 1. spotkania z autorami projektów, które otrzymały dofinansowanie w gdańskim budżecie obywatelskim

W terminie: 2018-03-31 – 2018-05-31 odbyło się spotkanie z przedstawicielem fundacji, której projekt wygrał głosowanie w Gdańskim Budżecie Obywatelskim

 1. Składanie przez uczniów propozycji zadań

W terminie: 2018-04-16 – 2018-06-08 złożono 9 projektów na przygotowanym formularzu

 1. Ocena formalna i rzeczowa propozycji zadań oraz sporządzanie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

W terminie: 2018-04-30 – 2018-05-04 Komisja oceny projektów sprawdziła projekty pod kątem rzeczowym oraz formalnym, a następnie ogłosiła listę projektów, które skierowane były do etapu głosowania. W skład komisji weszli przedstawiciele Rady Szkoły – 1 rodzic, 1 uczeń i 1 nauczyciel.

 1. Kampania informacyjna na temat projektów

W terminie: 2018-05-07 – 2018-05-11 przez tydzień autorzy projektów informowali społeczność szkolną o swoich pomysłach. Prowadzili kampanię informacyjną na terenie szkoły, tak aby ze swoją ideą dotrzeć do jak najszerszej liczby kolegów i koleżanek.

 1. Głosowanie

W terminie: 2018-05-14 – 2018-06-20 każdy uczeń szkoły mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt poprzez stworzoną w internecie aplikację do głosowania.

 1. Zatwierdzenie listy projektów do realizacji oraz ich upublicznienie

Po przeliczeniu głosów komisja ustaliła listę rankingową oraz zarekomendowała do realizacji projekty, które otrzymały najwięcej głosów: 1. Dozowniki mydła – 46 głosów, 2. Wymiana sprzętu w Sali informatycznej – 30 głosów, 3. Szkolna liga piłkarska – 28 głosów, 4. Relaksacyjny ogród wyobraźni – 22 głosy

 1. Ewaluacja projektu

W terminie: 2018-06-11 – 2018-06-25 wśród uczestników projektu przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne. Anonimowa ankieta posłuży udoskonaleniu inicjatywy w kolejnych jego edycjach, tak aby w pełni odpowiadał realizacjom celu projektu oraz na oczekiwania uczniów i nauczycieli.

 1. Upowszechnienie całego projektu w sieci wirtualnej na stronie projektu, YouTube oraz w mediach społecznościowych

W terminie: 2018-03-20 – 2018-06-22 Wnioskodawca na bieżąco informował o poszczególnych etapach realizacji projektu na stronie www.mikroakademia.pl oraz www.xlogdansk.pl, a także na FB szkoły i na specjalnie stworzonym profilu FB „Celuj w 10, czyli Szkolny Budżet Obywatelski”

Rezultaty w projekcie

 1. Wyłonienie młodych przywódców (10 osób) zdolnych do zbudowania wzorca obywatelskiego
 2. Nabycie i rozwój umiejętności tworzenia projektów u 100% uczestników warsztatów
 3. Rozbudzenie wśród młodzieży (10 osób) nowych zainteresowań
 4. Rozwinięcie u „uczestników postaw twórczych oraz aktywności własnej,
 5. Nabycie przez uczestników umiejętności współżycia w grupie i pozytywnych relacji z innymi,
 6. Popularyzacja idei budżetu obywatelskiego w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej Gdańska.
 7. Uświadomienie, zwerbalizowanie tego co ważne jest dla poczucia wspólnoty szkolnej
 8. 1 proces głosowania w szkolnym budżecie obywatelskim
 9. Wyłonienie projektów, które będą realizowane

Wszystkie wymienione rezultaty zostały osiągnięte , w niektórych punktach nawet powyżej zakładanego poziomu. Będą one miały charakter trwały, a nabyte przez młodzież umiejętności będą stale wykorzystywane w ich dalszej edukacji oraz życiu społecznym. Młodzież aktywnie zaangażowała się w proces opracowania szkolnego budżetu partycypacyjnego. Już w trakcie warsztatów włączyła się do dyskusji na temat priorytetów społeczności szkolnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Dokonała analizy mocnych i słabych stron szkoły w kontekście potrzebnych zmian lub ulepszeń tego co już funkcjonuje na dobrym poziomie. Projekt uświadomił, zwerbalizował to co ważne jest dla poczucia wspólnoty szkolnej. Młodzież miała okazję wypowiedzieć się na tematy, które ją nurtują i które uważają za konieczne do zmiany. Nawet jeśli pewne aspekty nie miały później odzwierciedlenia w proponowanych inicjatywach, to jednak młodzież mogła wiele spraw przedyskutować i zrozumieć, że na pewnych etapach życia szkolnego wiele zależy od nich, ich postawy oraz ich wspólnego głosu i że ten głos może zabrzmieć w trakcie wyborów samorządowych lub samorządu szkolnego bądź głosowania w gdańskim budżecie obywatelskim lub szkolnym budżecie partycypacyjnym. Już na warsztatach wyłaniali się młodzi liderzy, którzy później składali w zespołach lub samodzielnie swoje inicjatywy.