Celem Turniejów debat oksfordzkich jest rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży ponadgimnazjalnej województwa pomorskiego poprzez rozwój edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne, intensyfikowanie współpracy w prowadzeniu edukacji obywatelskiej między Fundacją Mikroakademia a szkołami ponadgimnazjalnymi województwa pomorskiego, wyłanianie i edukację nieformalnych liderów społecznych w środowisku lokalnym, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich młodych ludzi oraz ich inwencji i kreatywności, wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne.

W co najmniej 12 szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego zamierzamy upowszechniać kulturę dialogu publicznego bez agresji, z szacunkiem dla odmiennych poglądów i postaw społecznych. Młodzież uczestniczyć będzie w warsztatach, następnie przedstawi społecznościom szkolnym i lokalnym debaty pokazowe, które spopularyzują tą formę dyskusji oraz dadzą możliwość wypowiedzenia się uczniom na tematy ważne dla rozwoju dialogu obywatelskiego. Ukoronowaniem projektu będzie II Turniej debat oksfordzkich na Pomorzu, który utrwali wartości obywatelskie w dyskursie publicznym wykorzystując rozwinięte w projekcie kompetencje społeczne.

W ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój edukacji, kompetencji społecznych i obywatelskich, a także postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i różnorodności w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego