STATUT FUNDACJI MIKROAKADEMIA
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Fundacja MIKROAKADEMIA zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu
2. Fundacja została utworzona przez Mariusza Kowalika i Włodzimierza Gazińskiego zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Adama Wasaka w kancelarii notarialnej w Gdańsku przy ul. Wajdeloty 18/1 w dniu 2014-01-08

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może używać nazwy skróconej MIKROAKADEMIA, a na potrzeby działań poza granicami jej nazwa może być tłumaczona na inne języki obce.

§ 3.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw Oświaty i Wychowania

§ 4.

1. Fundacja może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych
2. Fundacja może być członkiem innych organizacji.

§ 5.

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki oraz medale honorowe i pieczęcie okolicznościowe, których wzór ustala Zarząd Fundacji.

Rozdział II -Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

1. Celem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja obywatelska o w zakresie:
a. szerzenia wartości i wzorców humanistycznych, według filozofii judeochrześcijańskiej i w oparciu o podstawy wypracowane w cywilizacji łacińskiej;
b. integracji i zbliżenia kulturowego Polski z innymi krajami, w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
c. podtrzymywania tradycji narodowej oraz pielęgnowania patriotyzmu polskiego;
d. rozwoju kultury i poszanowania dla demokracji oraz swobód obywatelskich;
e. promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
f. racjonalnej ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego oraz zachowania zasobów naturalnych;
g. rozwój przedsiębiorczości i kompetencji zawodowych obywateli przez całe życie;
h. promowania i rozwoju regionów, w szczególności obszarów wiejskich i zmarginalizowanych;
i. upowszechniania i ochrony praw człowieka, w szczególności dzieci i młodzieży;
j. przeciwdziałania nietolerancji wobec osób w gorszym położeniu życiowym np. niepełnosprawnych;
k. zapobiegania i pomocy w zwalczaniu patologii społecznych, szczególnie powiązanych z problemami osób dotkniętych różnego rodzaju uzależnieniami.

§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację:
a. festynów, pikników oraz wystaw, targów i konkursów edukacyjnych;
b. seminariów, sympozjów, konferencji
c. szkoleń, kursów i warsztatów;
d. wizyt i wymian studyjnych, staży i praktyk;
e. badań, analiz oraz monitoringu i ewaluacji działań społecznych;
2. Fundacja może realizować swoje cele również poprzez:
a. przygotowanie i wdrożenie autorskich programów profilaktycznych
b. przygotowanie i prowadzenie kampanii społecznych;
c. upowszechnianie i zawieranie partnerstw;
d. promocję i organizację wolontariatu;
e. tworzenie stron internetowych, w szczególności w technologii WEB2.0 (społecznościowej)
f. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim innym przedsięwzięciom zbieżnym z celami Fundacja
3. Fundacja realizuje swoje cele, jako działalność statutową: nieodpłatną i odpłatną.

Rozdział III – Majątek i fundusze Fundacji

§ 8.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9.

1. Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a darowizn rzeczowych i finansowych, zapisów, spadków;
b dotacji i subwencji,
c zbiórek publicznych;
d dochodów z majątku Fundacji
e nawiązek i innych wpłat sądowych;
f innych wpływów np. z odsetek bankowych, akcji lub obligacji;
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Przychody Fundacji z darowizn rzeczowych i finansowych, zapisów, spadków oraz dotacji i subwencji mogą być używane do realizacji wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział IV – Organy Fundacji

§ 10.

Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundatorów, zwana dalej Radą
b. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją,
c. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundatorów

§ 11.

1. Radę Fundatorów stanowią Fundatorzy oraz ewentualnie osoby zaproszone przez nich do współpracy.
2. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego pełnoletnie dziecko, bądź działające łącznie pełnoletnie dzieci.

§ 12.

Rada Fundatorów w drodze uchwał:
1. określa kierunki i plany rozwoju działalności statutowej Fundacji,
2. powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej,
3. powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji,
4. podejmuje decyzję o zmianie statutu Fundacji,
5. podejmuje decyzję o wstąpieniu w poczet członków w innych organizacjach,
6. podejmuje decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

Komisja Rewizyjna

§ 13.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorującym działalność Fundacji.
2. Komisja składa się z 3-5 członków i jest wybierana przez Radę Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracami.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Rady Fundatorów,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Komisji.
d. odwołania przez Radę Fundatorów w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zapisów Statutu lub innego działania na szkodę Fundacji przez odwoływanego członka Komisji.
6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie.

§ 14.

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. nadzór i kontrola nad bieżącą działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

§ 15.

1. Komisja Rewizyjna zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.
4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Zarząd

§ 16.

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób.
2. Rada Fundatorów w drodze uchwały powołuje Zarząd w osobach, co najmniej Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji. Możliwe jest powołanie także w tym samym trybie członka Zarządu Fundacji.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
4. Po upływie kadencji Zarządu Rada Fundatorów wybiera jednomyślnie nowy skład zarządu.
5. Funkcję w Zarządzie można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundatorów,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady. O odwołanie członka Zarządu może do Rady Fundatorów zwrócić się pisemnie również Komisja Rewizyjna z chwilą stwierdzenia naruszenia przez członka Zarządu Fundacji zapisów Statutu lub innego działania na szkodę Fundacji. Wniosek Komisji Rewizyjnej jest rozpatrywany przez Radę Fundatorów na swoim najbliższym posiedzeniu, jednak nie później niż 30 dni od dostarczenia jej uchwały wraz z uzasadnieniem.
8. W chwili odwołania członka Zarządu Rada powołuje niezwłocznie na jego miejsce inną osobę. Po uzupełnieniu składu Zarządu pełni ona zwolnioną w Zarządzie funkcję do końca kadencji całego Zarządu. W przypadku odwołania całego składu Zarządu nowo powołany rozpoczyna funkcjonowanie na pełną pięcioletnią kadencję.

§ 17.

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji przy realizacji celów statutowych,
b. tworzenie funduszy i majątku Fundacji oraz określanie zasad zarządzania nimi;
c. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;
d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw do dokonywania takich czynności;
e. przygotowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz zatwierdzanie bilansów za każdy rok działalności Fundacji;
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji na potrzeby określonych przedsięwzięć,
h. nadawanie w drodze uchwały wyróżnień oraz innych nagród na rzecz osób fizycznych lub prawnych zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.
i. składanie wniosku do Rady Fundatorów o zmianę zapisów statutu,
j. zgłaszanie wniosków do Rady Fundatorów o przyjęcie w poczet członków w innych organizacjach
k. wnioskowanie do Rady Fundatorów o połączenie z inną Fundacją lub o likwidację Fundacji.
2. Zarząd, co roku zobowiązany jest przedkładać Komisji Rewizyjnej roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 18.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni o posiedzeniach Zarządu z podaniem porządku dziennego przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. O zwołanie posiedzenia Zarządu w szczególnych przypadkach mogą wnioskować pisemnie również członkowie Zarządu lub Przewodniczący Komisja Rewizyjna Fundacji.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz Rada Fundatorów.
5. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Rady Fundatorów mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 19.

1. Oświadczenie woli w zakresie zwykłego zarządu może składać jednoosobowo każdy Członek Zarządu lub pełnomocnik działający na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 20.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów w drodze pisemnej uchwały. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundatorów.

§ 22.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów pisemną uchwałą z określeniem przeznaczenia majątku Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych celach.
4. Rolę likwidatora Fundacji pełnią członkowie Zarządu upełnomocnieni ww. uchwałą do tego celu przez Radę Fundatorów.